AGRO MAŁDYTY Sp. z o.o.

 

ul. Kopernika 1
14-330 Małdyty  

 

Telefony Kontaktowe:

Tel. AGRO MAŁDYTY Sp. z o.o. (89) 758 60 75

Tel. Baza sprzedaży RSM (89) 758 61 12


e-mail: agro_maldyty@pro.onet.pl

 

 

RODO W AGRO MAŁDYTY - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

DOŁĄCZ DO RZETELNYCH FIRM

Zapytanie Ofertowe nr 1/2018

 

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

 

Res Energy BGW sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn
Oferta wpłynęła 25.04.2018 r.
Cena 788 749,80 brutto

 

dotyczy : zapytania ofertowego z dnia 09.04.2018 w ramach projektu pn. „Instalacja 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy łącznej 120,5 kW przez AGRO MAŁDYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w celu wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej”

 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego

dotyczy : zapytania ofertowego z dnia 13.04.2017 na wycenę inwestycji polegającej na dostawie i montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 120,5 KW .


Spółdzielnia „AGRO” w Małdytach unieważnia w/w zapytanie.

Wszyscy oferenci , którzy złożyli szczegółowe zapytanie bądź ofertę zostaną poinformowani drogą mailową.

 

 

OPIS PROJEKTU

 

Spółka AGRO MAŁDYTY realizuje projekt  dofinansowany z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „ Instalacja 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy łącznej 120,5 kW przez AGRO MAŁDYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ w celu wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej ”  Nr RPWM.01.01.00-28-0284/16-00 w ramach

Osi priorytetowej 4 „ Efektywność energetyczne ”

 

Działania 4.1 „ Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”

Okres realizacji projektu : 23.05.2018 r.- 15.11.2018 r.

Całkowita wartość Projektu wynosi : 789 249,80 zł. .

Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi : 540 991,00 zł

 

Inwestycja objęta projektem polega na zakupie i montażu elektrowni fotowoltaicznej o łącznej  mocy 120,5 kW w 8 lokalizacjach :

 •   Małdyty ul. Kopernika 2, działka nr 68/5,
 •   Wilamowo 17, 14-330 Małdyty, działka nr 153/4,
 •   Dobrocin 7, 14-330 Małdyty, działka nr 12/6,
 •   Szymonowo 18, 14-330 Małdyty, działka nr 128/2,
 •   Jarnołtowo 18, 14-330 Małdyty, działka nr 353/2,
 •   Małdyty ul. Kopernika 27, działka nr 14/20,
 •   Małdyty ul. Lipowa 6, działki nr 14/26, 14/27 ,

 

Instalacja będzie służyła potrzebom własnym spółki i będzie podłączona do sieci. Niniejszy projekt zakłada dostawę i montaż dachowych instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem technologii polikrystalicznej do produkcji energii elektrycznej. Inwestycja polega na montażu łącznie 465 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 120,5 kW połączonych w samodzielne układy wraz z falownikami , z niezbędnym okablowaniem i osprzętem. System będzie produkować trójfazowy prąd użytkowy o parametrach zgodnych ze standardami obowiązującymi w naszym kraju, dotyczącymi napięcia i częstotliwości . Źródłem energii dla systemu będzie promieniowanie słoneczne przetwarzane na energię za pomocą krystalicznych modułów krzemowych Wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystana na potrzeby własne , a ewentualna nadwyżka będzie wprowadzona do sieci .

Trwałość elektrowni jest obliczona na 25 lat  i przez taki okres będzie funkcjonowała, rocznie tracąc na wydajności do 1%.

 

CELE REALIZACJI PROJEKTU

 

Cele realizacji projektu koncentrują się na działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa energetycznego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wzrost mocy wytwórczych w oparciu o źródła odnawialne i możliwości odbioru wytworzonej energii oraz racjonalizację zużycia energii prowadzącej do redukcji emisji.

 

Jako oczekiwane efekty wsparcia wskazuje się m.in. :

 •   wzrost udziału energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem
 •   spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych ( energii słonecznej do produkcji prądu) w Spółce AGRO MAŁDYTY.

 

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych :

 

1.   Uruchomienie 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy łącznej 120,5 kW w Gminie Małdyty.

2.   Wyprodukowanie 117,271 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE w 2019 roku.

3.   Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w 2018 roku o 40,79 ton/rok.


  

Cel głównym projektu jest spójny z celem tematycznym 4 wskazywanym w SzOOP RPO WiM 2014-2020 dla działania 4.1 , którym jest :

 •   wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

 

Przedmiotowa inwestycja , która zostanie zrealizowana w wyniku udzielonego wsparcia będzie polegała na zakupie i montażu urządzeń do produkcji „zielonej energii”.

Realizacja projektu pozwoli zaspokoić w części potrzeby w zakresie optymalizacji kosztów działalności –powstanie odpowiednia infrastruktura : wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, co przyczyni się w bezpośredni sposób do obniżenia kosztów oraz pozwoli na ograniczenie negatywnego wpływu działalności na środowisko.

 

Realizacja projektu rozwiąże następujące problemy :
 

 •   obniży koszty działalności operacyjnej poprzez zmniejszenie rachunków za energię elektryczną,
 •   zwiększy funkcjonalność istniejącej nieruchomości poprzez wykorzystanie jej do produkcji energii elektrycznej,
 •   podwyższy wartość i atrakcyjność nieruchomości,
 •   zwiększy udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym i kraju,
 •   zmniejszy emisję CO2 do atmosfery.

 

W wyniku realizacji projektu powstanie nowe źródło produkcji prądu pochodzącego z OZE. 

Doświadczenie

 Doświadczenie w wielu branżach

Oszczędność

 Przewidywalne koszty

Solidność

Kompleksowa obsługa Klienta

NAWOZY
SPRZEDAŻ DETALICZNA
PIEKARNIA

Zapytaj o ofertę