OPIS PROJEKTU


Spółka AGRO MAŁDYTY realizuje projekt  dofinansowany z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.

„ Instalacja 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy łącznej 120,5 kW przez AGRO MAŁDYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ w celu wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej ”  

Nr RPWM.01.01.00-28-0284/16-00

w ramach

Osi priorytetowej 4 „ Efektywność energetyczne ”

Działania 4.1 „ Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”

Okres realizacji projektu : 23.05.2018 r.- 15.11.2018 r.

Całkowita wartość Projektu wynosi : 789 249,80 zł. .

Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi : 540 991,00 zł

Inwestycja objęta projektem polega na zakupie i montażu elektrowni fotowoltaicznej o łącznej  mocy 120,5 kW w 8 lokalizacjach :

ü  Małdyty ul. Kopernika 2, działka nr 68/5,

ü  Wilamowo 17, 14-330 Małdyty, działka nr 153/4,

ü  Dobrocin 7, 14-330 Małdyty, działka nr 12/6,

ü  Szymonowo 18, 14-330 Małdyty, działka nr 128/2,

ü  Jarnołtowo 18, 14-330 Małdyty, działka nr 353/2,

ü  Małdyty ul. Kopernika 27, działka nr 14/20,

ü  Małdyty ul. Lipowa 6, działki nr 14/26, 14/27 ,

Instalacja będzie służyła potrzebom własnym spółki i będzie podłączona do sieci. Niniejszy projekt zakłada dostawę i montaż dachowych instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem technologii polikrystalicznej do produkcji energii elektrycznej. Inwestycja polega na montażu łącznie 465 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 120,5 kW połączonych w samodzielne układy wraz z falownikami , z niezbędnym okablowaniem i osprzętem. System będzie produkować trójfazowy prąd użytkowy o parametrach zgodnych ze standardami obowiązującymi w naszym kraju, dotyczącymi napięcia i częstotliwości . Źródłem energii dla systemu będzie promieniowanie słoneczne przetwarzane na energię za pomocą krystalicznych modułów krzemowych Wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystana na potrzeby własne , a ewentualna nadwyżka będzie wprowadzona do sieci .

Trwałość elektrowni jest obliczona na 25 lat  i przez taki okres będzie funkcjonowała, rocznie tracąc na wydajności do 1%.

CELE REALIZACJI PROJEKTU

Cele realizacji projektu koncentrują się na działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa energetycznego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wzrost mocy wytwórczych w oparciu o źródła odnawialne i możliwości odbioru wytworzonej energii oraz racjonalizację zużycia energii prowadzącej do redukcji emisji.

Jako oczekiwane efekty wsparcia wskazuje się m.in. :

ü  wzrost udziału energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem

ü   spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych ( energii słonecznej do produkcji prądu) w Spółce AGRO MAŁDYTY.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych :

1.   Uruchomienie 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy łącznej 120,5 kW w Gminie Małdyty.

2.   Wyprodukowanie 117,271 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE w 2019 roku.

3.   Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w 2018 roku o 40,79 ton/rok.

  

Cel głównym projektu jest spójny z celem tematycznym 4 wskazywanym w SzOOP RPO WiM 2014-2020 dla działania 4.1 , którym jest :

ü  wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

Przedmiotowa inwestycja , która zostanie zrealizowana w wyniku udzielonego wsparcia będzie polegała na zakupie i montażu urządzeń do produkcji „zielonej energii”.

Realizacja projektu pozwoli zaspokoić w części potrzeby w zakresie optymalizacji kosztów działalności –powstanie odpowiednia infrastruktura : wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, co przyczyni się w bezpośredni sposób do obniżenia kosztów oraz pozwoli na ograniczenie negatywnego wpływu działalności na środowisko.

Realizacja projektu rozwiąże następujące problemy :

ü  obniży koszty działalności operacyjnej poprzez zmniejszenie rachunków za energię elektryczną,

ü  zwiększy funkcjonalność istniejącej nieruchomości poprzez wykorzystanie jej do produkcji energii elektrycznej,

ü  podwyższy wartość i atrakcyjność nieruchomości,

ü  zwiększy udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym i kraju,

ü  zmniejszy emisję CO2 do atmosfery.

W wyniku realizacji projektu powstanie nowe źródło produkcji prądu pochodzącego z OZE.